College van Kerkrentmeesters

Algemeen

Het college van kerkrentmeesters behartigt de financiële en zakelijke belangen van de gehele Hervormde Gemeente waartoe behoren:

- Wijkgemeente Dorp
- Wijkgemeente Elim
- Wijkgemeente De Ark

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit afgevaardigden van de drie wijkgemeenten, die in principe allen deel uitmaken van hun wijkkerkenraad in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters telt in totaal maximaal 12 leden en het dagelijks bestuur wordt uit hun midden gekozen.

De samenstelling van het huidige dagelijks bestuur is als volgt:

W. Jansen, voorzitter (wijkgemeente Elim)

M. Babois, secretaris (wijkgemeente De Ark)

NN, penningmeester (wijkgemeente Dorp)

Financiën en administratie

De geldmiddelen die nodig zijn om als kerkelijke gemeente aan alle financiële en materiële verplichtingen te voldoen worden bijeengebracht door:

- Vrijwillige bijdragen (o.a. actie Kerkbalans)
- Collecten
- Giften en legaten

Onze gemeente doet mee aan de jaarlijkse actie kerkbalans, die de belangrijkste bron vormt voor de beschikbare middelen. De administratie van de vrijwillige bijdragen wordt gedaan door het college van kerkrentmeesters, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het systeem LRP (Landelijke Registratie Protestantse kerk).

In samenspraak met de diaconie en de landelijke richtlijnen wordt er jaarlijks een collecteplan opgesteld. Dit collecteplan dient goedgekeurd te worden door de algemene kerkenraad. Naast de actie kerkbalans en de collecteopbrengsten ontving het college de afgelopen jaren, en hopelijk zal dit ook de komende jaren het geval zijn, regelmatig giften en legaten. Hoewel in het geval van giften in veel gevallen sprake is van kleine bedragen, betekenen deze giften op jaarbasis toch een aanzienlijke inkomstenbron.

Na afloop van elk kalenderjaar wordt er een financiële verantwoording afgelegd door middel van het samenstellen van een jaarrekening. Deze jaarrekening dient na goedkeuring door het college van kerkrentmeesters ook nog goedgekeurd te worden door de algemene kerkenraad. Na deze laatste goedkeuring wordt de jaarrekening in beknopte vorm gepubliceerd in het kerkblad.

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in “De Ark” aan de Olijfgaarde. Het bureau is geopend op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur, tel: 6816762. Correspondentieadres: Postbus 87, 3340 AB H.I.Ambacht, email; kerkelijkbureau@hervormdambacht.nl.

De vragen waarmee u terecht kunt bij het kerkelijk bureau zijn ondermeer:

- Mutaties lidmatenbestand (adreswijziging e.d.)
- Abonnementen kerkblad
- Vragen m.b.t. verspreiding kerkblad

Door de wet op de gemeentelijke basisadministratie is het de burgerlijke gemeente niet toegestaan gegevens van de burgerlijke stand door te geven aan de kerken. Het is daarom belangrijk, wijzigingen zoals geboorte, overlijden, verhuizing, scheiding, etc. zelf aan het kerkelijk bureau door te geven.

Rekeningnummers College van Kerkrentmeesters

IBAN: NL 31 RABO 0377 5517 24
IBAN: NL 07 INGB 0000 4933 33

Wilt u, als u geld stort op een van bovengenoemde rekeningen, het doel vermelden svp? Hartelijk dank.